Få (langt) mere ud af andelsboligforeningen

Værdiskabende og kompetent rådgivning til andelsboligforeninger

Hos Kaiser Domino hjælper vi dig med alt, hvad du skal vide om andelsboliger.

Vi har medvirket til at stifte talrige andelsboligforeninger, og stor erfaring med rådgivning af andelsboligforeninger - herunder vejledning til andelsboligforeningernes bestyrelser omkring faste rammer og fornuftig styring, bestyrelsens ansvar og i det hele taget optimering af andelsboligforeningens drift.

Løbende vurdering af, om det kan være hensigtsmæssigt at omdanne andelsboligforeningen til ejerboliger, er også en naturlig del af rådgivningen.

Andelsboligforeningens fundament er de 6 søjler, som Kaiser Domino yder rådgivning indenfor:

 1. Foreningens dokumenter
 • Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 • Andelsboligforeningens vedtægt
 • Boligaftaler
 • Husorden
 • Andelsbeviser
 • Lejekontrakter
 • Bestyrelsens forretningsorden
 • Administrationsaftalen
 • Andre kontrakter
 1. Foreningens drift
 • Drift af ejendommen
 • Administration
 • Forholdet til foreningens medlemmer
 • Medlemmernes rettigheder og pligter
 • Driftsplan
 • Byggearbejder
 • Investering
 • Forsikringer
 • Energimærke

 1. Møder i foreningen
 • Generalforsamlinger
 • Medlemsmøder
 • Bestyrelsesmøder
 • Andre møder
 1. Foreningens økonomi
 • Budget og regnskab
 • Revision
 • Opgørelse af foreningens formue
 • Opgørelse af andelskronen
 • Finansiering og valg af lån
 • Skatteforhold 1. Overdragelse af andelsbeviser
 • Overdragelses-proceduren
 • Opgørelse af formueandelen
 • Værdiansættelse af individuelle forbedringer m.v.
 • Prisfastsættelsen - maksimal pris
 • Mangler
 • Pantsatte andele
 • Udarbejdelse af dokumenter og sagkyndig bistand
 1. Pant og udlæg
 • Vedtægts- bestemmelser
 • Pantets omfang
 • Formkrav ved pantsætning
 • Tinglysnings- proceduren
 • Nødlidende andelshavere
 • Nødlidende andelsboligforeninger
Vi ordner alt det praktiske

Ydelser, der indgår i KaiserDomino’s standardadministrationsaftale:

 • Udarbejdelse af budget - herunder forslag til regulering af boligafgift m.v.
 • Løbende bogføring af ind- og udbetalinger
 • Udsendelse af rykkere ved manglende betaling
 • Udsendelse af varmeopgørelser
 • Opkrævning af boligafgifter og andre betalinger via PBS
 • Opkrævning af a’conto betalinger og afholdelse/betaling af udgifter
 • Betaling af løbende udgifter
 • Indberetning til målerfirma om varmeforbrug
 • Betaling af større regninger, som ikke er sædvanlige eller tilbagevendende (forelægges foreningens formand eller kasserer til godkendelse)
 • Afregning af varmeopgørelse og regulering af a’conto betalinger
 • Fremsendelse af komplet regnskabsudkast til revisor med henblik på udarbejdelse af årsregnskab og beregning af andelskronen
 • Administration af varmeregnskab
 • Vurdering af ejendommens forsikringer, disses dækningsforhold og præmiestørrelse
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
 • Deltagelse i generalforsamlingen
 • Dirigent på generalforsamlingen - herunder udarbejdelse af generalforsamlingsprotokollat (hvis ønsket)

Fremlæggelse af årsregnskab og budget

Hvis man ønsker det, fremlægger vi også gerne årsregnskabet og budgettet.

 • Deltagelse i et årligt bestyrelsesmøde
 • Kvartalsvis balance til bestyrelsen
 • Løbende orientering til foreningens bestyrelse
 • Løbende orientering og rådgivning til bestyrelsen om økonomi, belåning, forsikring og sædvanlige juridiske forhold

Arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger under Erhvervsministeriet har udarbejdet anbefalinger til regler, der i fremtiden bør gælde for andelsboligforeninger. Se Kaiser Domino’s forkortelse af de 13 anbefalinger

Tryghed ved dit køb/salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsboliger er ikke ”a piece of cake”. Der er faldgruber, som du skal være opmærksom på, så du får det bedste udbytte af dit køb eller salg. Vel og mærke ting, som en ejendomsmægler ikke hjælper med.

Som advokater og valuar med speciale i andelsboligret hjælper vi dig igennem den komplicerede proces, så du undgår økonomiske og opslidende følgevirkninger af overdragelsen.

Rådgivning om køb/salg af andelsbolig omfatter blandt andet:

 • Gennemgang af foreningens økonomi
 • Korrekt fastsættelse af købesum – både som sælger og køber
 • Korrekt fordeling af købesum mellem andelsbevis og individuelle forbedringer og løsøre
 • Sikring af købesummen
 • Håndtering af eventuelle fejl og mangler
 • Korrekt notering af dit andelsbevis

Usikker på styring af andelsboligforening eller køb/salg af andelsbolig?
Ring på T. 78 79 90 80 og find ud af, om vi skal hjælpe dig videre.

Book et uforpligtende møde her