Fredericia C Byggefelt 6

Masterplan

Fredericia Byggefelt 6Der har gennem de seneste årtier været mange gode eksempler på at bynære industriarealer bliver transformeret og revitaliseret til nye succesfulde byområder. Det er tydeligt at se, at masterplanen for den nye Kanalby, det tilhørende kvalitetsprogram og udviklingsstrategien har indarbejdet erfaringsgrundlag fra de mest velfungerende forbilleder, såvel indenlandske som udenlandske. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær, og det er målet, med et af de første byggerier i området, at statuere et eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Grund 6 er en rektangulær grund på 2.000m2 beliggende imellem Oldenborggade og den nye kanal. Byggefeltet er disponeret med 5.800m2 bebyggelse, fordelt med 600m2 erhverv, 1.600m2 private boliger og 3.600m2 almennyttige boliger. Kanalen repræsenterer naturligvis en stor herlighedsværdi for grunden og er sammen med den sydvendte orientering et stort aktiv for den stemning og det liv, som kommer til at foregå i bebyggelsen.

Vil du være en af de første, der kommer til at bo i Fredericia C ?

Der vil på byggefelt 6 – direkte ud til den nye kanal – blive opført en række helt unikke boliger,  både som lejeboliger og som ejerboliger.

Der vil blive opført 41 almene lejeboliger og 13 ejerboliger i varierende størrelse.

Lejebolig – Fredericia C, byggefelt OL6

Boligselskabet Futura (Domea) opfører 41 boliger på byggefelt OL6.

Der er nu mulighed for at lade sig blive skrevet op til en lejebolig hos Boligselskabet Futura (Domea).

Fremtidig informationer vedr. lejeboliger på byggefelt OL6 vil komme direkte fra Boligselskabet Futura (Domea), idet der gøres opmærksom på, at informationer alene vil blive sendt til de,  som har ladet sig skrive op på ventelisten hos  Boligselskabet Futura (Domea).

Boligselskabet har informationsmateriale vedr. lejeboliger på deres hjemmeside – se mere her.

Såfremt du måtte ønske at lade dig skrive op på listen, skal du enten gøre det via ovenstående link, eller følge nedenstående vejledning

  • gå på Domea’s hjemmeside: www.domea.dk
  • og her klikke dig ind på ”kontakt og selvbetjening”,
  • hvorefter du skal åbne fanen ”Boligsøgning”,
  • hvor der er en vejledning i , hvorledes du lader sig skrive op

Såfremt du måtte have problemer med at lade dig skrive op eller i øvrigt har spørgsmål til projektet vedr. lejeboliger, er du velkommen til at kontakte Domea på tlf. 76 64 64 64 (Kundeservice).

Jeg kan oplyse, at der er åben for henvendelser på det nævnte tlf.nr.

  • mandag til onsdag kl. 9.00 – 16.00,
  • torsdag kl. 9.00 – 17.00 og
  • fredag kl. 9.00 – 13.00

Ejerboliger – Fredericia C, byggefelt OL6

Salgsmateriale vedrørende ejerlejligheder er udarbejdet og kan rekvireres hos Home, Fredericia – tlf. nr. 75 93 02 66.

Henvendelser vedrørende projektet skal ligeledes ske direkte til Home.

Skitseprojekt

For Byggefelt 6 er der udarbejdet et godkendt skitseprojekt, på baggrund af hvilket der udarbejdes en lokalplan. Der kan derfor ske ændringer i forhold til de illustrationer, du kan se på disse sider og det endelige projekt.

Disponering – hovedgreb

(fra skitseprojektet)

Den ortogonale karrestruktur med det stringente gadenet er om noget, et særtegn for Fredericia, hvilket på naturlig vis er videreført i den overordnede geometri for Kanalbyens masterplan.

Et afsæt for vores arbejde med grund 6 har derfor været at fastholde karreen. Rent metodisk har vi, fremfor at tilføje volumener inden for en grundafgrænsning, arbejdet med at skære væk, trykke ned og løfte op i et disponibelt volumen.

Med det forsæt at optimere dagslys, udkig og forbindelser, og sikre den bedst mulige disponering på grunden. Dette har resulteret i en komposition af bygninger bestående af to længehuse, med altangange, 2 punkthuse med centrale opgange samt 2 porthuse med smalle boliger i flere planer.

Bygningskroppene danner to modstående vinkler, med åbne forbindelser mod oldenborggade og kanalpromenaden, samt en rumhøj portåbning mod vest, og en dobbelthøj port mod øst. Bygningshøjderne og etageantallet varier fra 2-5 etager (med et enkelt porthus der punktvis når op på 6 etager).

Generelt er bygningerne lavest mod syd for at få mest muligt himmellys ned til gården, og for at de øvre etager i de nordlige bygningsafsnit kan kigge over de andre. Mod hjørnerne er etagerne trukket tilbage så der sker en aftrapning mod nabobebyggelserne.

Byggefelt 6 - oversigtsplan
Byggefelt 6 - hovedgreb
Byggefelt 6 -sol og skygge

Sol- og skyggediagram

(fra skitseprojektet)

Der hersker ingen tvivl om at ønsket om en tæt bybebyggelse begrænser mængderne af sol- og dagslys. For at optimere sol- og dagslys og reducere antallet af mørke hjørner og kroge inde i gårdhaven, er der store åbninger i karreen, dels som porte og som reelle skår, som åbner mod omgivelserne.

Sammen med etagespringene åbner portene gården op mod lyset, så den ikke opleves indelukket i det mørke halvår, og facadematerialerne i gården er holdt i hvide nuancer for at reflektere mest muligt dagslys. Derudover er erhvervsarealet placeret i de to nederste etager mod nord, hvor sollyset er mest begrænset, hvilket er optimalt for arbejdspladserne og knap så fordelagtigt for boliger.

Gårdrum og landskab

Gården er bundet sammen med et slynget stiforløb, som forbinder de 4 åbninger i bebyggelsen.

Mod Oldenborggade og kanalpromenaden markeres de store åbninger som frodige haver med træer og beplantning. Selve gårdrummet er udlagt med grønne plateauer der fungerer som forhaver til lejlighederne i stueetagen. Små terrasseringer og niveauspring definerer de mere private zoner, og centralt i gården findes en lille opholdsplads med legeplads.

Beplantningen i gården vil fortrinsvis bestå af mindre træer i kummer samt stedsegrønne planter og prydgræsser, som kan trives i skygge. For boligerne mod øst, som ligger i
niveau med gadeplanet, er der for at begrænse indkigsgener, defineret en forhave zone på 1,5 meter, de øvrige stueetage boliger er placeret med hævet gulvniveau på op til 80 cm over terræn.
Langs disse facader placeres plantekummer og bænke i en 50 cm zone fra facaden, så ganglinjen på fortovet flyttes ud fra facaden.

Byggefelt6 - gårdrum og landskab

Facade vest

Facade vest

Facade syd

Facade syd

Facade nord

Facade nord

Facade øst

Facade øst

Bæredygtige tiltag

I valget af robuste kvalitetsmaterialer ligger der en markant reduktion af ressourceforbruget i byggeriet over tid. Da bygningerne er sikret en lang levetid og ikke skal undergå renoveringer og udskiftninger af bygningsdele i samme takt som hvis der eksempelvis bliver brugt lette facadematerialer.
Den kompakte bebyggelse sikrer en reducering af overfladerne og dermed bebyggelsens ressource og energiforbrug. Derudover er der foretaget passive tiltag, såsom erhvervsarealets placering mod nord som reducerer behovet for køling. Derudover er der naturligvis brugt bygningskomponenter som lavenergi vinduer, energibesparende installationer og velisolerede bygningsdele.

Fredericia C snit