Hos KAISER DOMINO behandler vi persondata efter følgende 7 principper

FORTROLIGT

Al persondata bliver betragtet som fortrolig information. KAISER DOMINO garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået med, at persondata er fortrolige og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles. Det er vi allerede trænet i, da tavshedspligten er et fyrtårn for os i forvejen.

LOVLIGT OG RIMELIGT

KAISER DOMINO vil behandle persondata på lovlig og rimelig vis og i overensstemmelse med dine rettigheder.

TIDSBEGRÆNSET

Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. KAISER DOMINO har procedurer og politikker på plads, der sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

KORREKT

Persondata, som vi behandler, skal være korrekt og hvor nødvendigt, være holdt opdateret.

DATAMINIMERET

Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i relation til de formål, som de er indsamlet til.

FORMÅLSAFGRÆNSET

KAISER DOMINO indsamler og modtager kun persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Og persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindeligt blev samlet ind for. KAISER DOMINO garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået med, at persondata er fortrolige og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles. Det er vi allerede trænet i, da tavshedspligten er et fyrtårn for os i forvejen.

TRANSPARENT

Når KAISER DOMINO indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du som datasubjekt får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke persondata vi indsamler om dig.

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Nedenstående redegørelse giver vi til klienter, parter, vidner mv., som vi har oplysninger om i forbindelse med vores behandling af sager for vores klienter.

I forbindelse med udførelsen af vores opgave indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

KAISER DOMINO er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang i databeskyttelsesforordningens forstand.

Denne redegørelse giver information om:

 • Hvilke oplysninger om dig behandler vi, og hvor får vi dem fra?
 • Hvad bruger vi oplysningerne til?
 • Har vi lov til det?
 • Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?
 • Din ret til at tilbagekalde et samtykke, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
 • Din ret til indsigelse
 • Mere information om dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet

HVILKE OPLYSNINGER OM DIG BEHANDLER VI, OG HVOR FÅR VI DEM FRA?

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte følgende kategorier:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail, telefon og andre kontaktdata
 • Oplysninger om det forhold, som sagen eller opgaven handler om. Din bankkonto.
 • Økonomiske forhold. Arbejdsmæssige og sociale forhold. CPR nummer.
 • Eventuelle strafferetlige forhold
 • Vi modtager først og fremmest sådanne oplysninger om dig fra dig selv. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler eller under retsmøder i Civilretten eller i Fogedretten.

Tilsvarende kan vi modtage personoplysninger fra andre, der har kendskab til dine personlige forhold. Det kan for eksempel være din eventuelle tidligere advokat eller andre, som repræsenterer dig i forholdet til os.

For vores klienter er det helt frivilligt, om de vil give os oplysninger om sig selv. Vi kan dog afvise at udføre en given opgave, såfremt du som klient vælger ikke at give os de oplysninger, som vi beder om.

Tilsvarende oplysninger kan vi desuden modtage fra modparten (erne) eller fra andre, som vi måtte komme i kontakt med under udførelsen af vores opgave.

For andre end klienter gælder det, at vi også modtager oplysninger til brug for behandling af vores sager, herunder fra vores klient, fra samarbejdsparter, myndigheder og lignende.

Vi indhenter også selv løbende oplysninger om dine almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. Nogle oplysninger indhenter vi via betalte adgange til offentlige registre som Cpr-registret. Vi indhenter også oplysninger via kreditoplysningsfirmaet RKI.

Vi kan derfor efter omstændighederne vælge selv at indhente oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.

Oplysningerne om dig vil blive registreret og anvendt i sagen, hvis og i det omfang det er relevant for opgavens løsning eller for kundeforholdet – uanset hvorfra vi modtager dem.

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

De oplysninger, som vi behandler om dig, er underlagt vores pligt til tavshed og diskretion. Vi registrerer og bruger personoplysningerne om dig med det formål at identificere dig entydigt som vores klient, part, modpart, vidne, skønsmand, ansat hos en klient eller modpart, dommer (herunder voldgift), revisor, landinspektør, kommunalansat, statsansat og med henblik på at løse den opgave, som vores klient har anmodet om vores bistand til. Klienter og samarbejdspartneres bankkonto vil vi registrere med henblik på at kunne afregne et evt. mellemværende i dit favør.

Derudover kan vi være pålagt at behandle oplysningerne om dig i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller anden lovregulering. Vi vil kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, som vi er anmodet om bistand til, eller hvis det er oplysninger, som du selv har givet til os eller til vores repræsentant.

Når vi indhenter oplysninger om CPR-nummer og om almindelige stamdata, er det med det formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert. Vi anvender ikke personoplysningerne om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Vi vil anvende de registrerede personoplysninger om dig, hvis det mod forventning bliver nødvendigt at inddrive vores økonomiske tilgodehavende hos dig.

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om dig til;

 • Modparten eller dennes repræsentant
 • Domstolene
 • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten.
 • Vognmand, låsesmed, andre håndværkere, translatører eller andre, hvis serviceydelser er påkrævet under sagens behandling.
 • En debitors udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende til fordel for dig.
 • Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv til fordel for dig.
 • Offentlige myndigheder
 • Dataverificeringsbureauer
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for Danmark, medmindre du selv flytter til udlandet, eller det er nødvendigt af hensyn til opgavens udførelse.

HAR VI LOV TIL DET?

Vores behandling af dine personoplysninger sker først og fremmest på baggrund af vores kontrakt med klienten og/eller retten for at opfylde en retlig forpligtelse til at kunne opfylde vores opgaver overfor domstolene (se nedenfor), eller som er nødvendig for at forfølge en legitim interesse (se nedenfor) og med henblik på at udføre den opgave, som vi er blevet bedt om vores bistand til, jf, Ddatabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra b, c og d og hjemmelsreglen i artikel 9, stk. 2, litra f).

Vores behandling af dine personoplysninger vil desuden kunne ske på baggrund af reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og med støtte i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra g. Tilsvarende vil gælde på grundlag af andre lovfæstede forpligtelser, som vi er eller måtte blive underlagt.

KAISER DOMINOs behandling af dine personoplysninger vil endvidere kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra f og reglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f). Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, vil være vores interesse i at kunne identificere dig entydigt, for eksempel i forbindelse med (men ikke afgrænset til) eventuel inddrivelse af et økonomisk mellemværende eller varetagelse af vores egne interesser i tilfælde af evt. klage- eller erstatningssager.

Vores behandling af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af Databeskyttelsesforordningen, Retsplejeloven og anden lovgivning, der regulerer eller fastsætter rammer for vores udførelse af den pålagte opgave.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGERNE OM DIG?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger om dig i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om opgaven med sikkerhed er endeligt afsluttet, om der er opstået uenighed vedrørende opgavens løsning, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 10-års dagen.

DIN RET TIL AT TILBAGEKALDE ET SAMTYKKE, INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG DATAPORTABILITET

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: mail@kaiserdomino.dk eller med almindelig post her til kontoret.

Vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

RET TIL AT TILBAGEKALDE ET SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke til vores behandling af personoplysninger om dig. Det vil dog være undtagelsen, at vores behandling af personoplysninger om dig sker på baggrund af et samtykke. Tilbagekaldelse af et evt. samtykke vil som udgangspunkt indebære, at vi må ophøre med at bistå eller repræsentere dig som klient. Bemærk, at vi fortsat vil behandle personoplysninger om dig, i det omfang dette har hjemmel i persondataforordningen og/eller dansk ret uanset din tilbagekaldelse af et samtykke.

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING (RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Dette forudsætter dog, at vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.

DIN RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte os. Du kan se vores adresse på denne side. Vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

MERE INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledningerdatabeskyttelsesforordningen

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis Du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på; www.datatilsynet.dk